Επικοινωνία Ενημέρωση Καινοτομία

MENU

Πληροφορίες

Το Έργο

H Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης  (Γ.Γ.Ε.Ε.), στο πλαίσιο του Ψηφιακού Εκσυγχρονισμού του Δημόσιου Τομέα και με βάση τον άξονα ενίσχυσης ηλεκτρονικής διακυβέρνησης του Φορέα προς την Κυβέρνηση, τους Πολίτες και τους υπόλοιπους αποδέκτες των υπηρεσιών της (π.χ. ΕΣΡ κλπ.), υλοποίησε ένα πρότυπο Ψηφιακό Κέντρο Ενημέρωσης το οποίο καλύπτειι πλήρως τις ανάγκες του Οργανισμού, της Κυβέρνησης, καθώς επίσης δημιουργεί μία πολύ σημαντική ιστορική βάση δεδομένων και ανοιχτών πληροφοριών.

Το έργο υλοποιείται στη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης  (Γ.Γ.Ε.Ε.) και καλύπτει ένα πολύ βασικό κενό που υπάρχει στην ενημέρωση με ενιαίο και έγκυρο τρόπο στους φορείς της Κυβέρνησης, μιας και όλα τα γραφεία τύπου των Υπουργείων της Κυβέρνησης λειτουργούν υπό την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης  .

Έτσι επιτεύχθηκε η αναβάθμιση της ενημέρωσης των Υπουργείων (γραφεία τύπου Υπουργείων), τα οποία λαμβάνουν online υπηρεσίες παρακολούθησης δημοσιότητας & ενημέρωσης (αποδελτίωσης) από την Γ.Γ.Ε.Ε..

Φορείς του Έργου

Κύριος του Έργου και Φορέας Λειτουργίας του Έργου είναι η Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης (Γ.Γ.Ε.Ε.), η οποία είναι δημόσια Υπηρεσία υπαγόμενη απευθείας στον Πρωθυπουργό.

Αποστολή της είναι η δημόσια ενημέρωση με έμφαση στην Κυβέρνηση και τους φορείς της, η παροχή υπηρεσιών δημοσίου συμβούλου σε θέματα ενημέρωσης, η παρακολούθηση και διατύπωση προτάσεων, η εφαρμογή της νομοθεσίας που αφορά στον τύπο και στον ευρύτερο χώρο των ΜΜΕ, η διαμόρφωση της πολιτικής του κράτους στο χώρο των οπτικοακουστικών μέσων σύμφωνα και με τις εξελίξεις της τεχνολογίας και η συνολική οργάνωση και διαχείριση της επικοινωνίας του κράτους στο εσωτερικό και στο εξωτερικό.

 

Ενδεικτικά , για την επίτευξη της αποστολής της, η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης & Επικοινωνίας μεριμνά για:

α) την έγκυρη και αντικειμενική πληροφόρηση του ελληνικού λαού,

β) την ενεργή συμμετοχή στην πρόσληψη, επεξεργασία και διοχέτευση προς την κυβέρνηση, τους δημοσίους φορείς και τους πολίτες, της αναγκαίας πληροφορίας,

γ) την ενεργή συμμετοχή στο συντονισμό της κυβερνητικής ενημέρωσης,

δ) την υποστήριξη του Πρωθυπουργού και του Κυβερνητικού Εκπροσώπου σε αρμοδιότητες και δράσεις συναφείς προς την αποστολή και το έργο της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης & Επικοινωνίας καθώς και την ενημέρωση της πολιτικής, πολιτειακής ηγεσίας και των πολιτικών κομμάτων που εκπροσωπούνται στη Bουλή των Ελλήνων,

ε) την συμβουλευτική υποστήριξη σε φορείς του δημοσίου τομέα σε θέματα ενημέρωσης,

στ) την αξιοποίηση διεθνών πρακτικών, προκειμένου να ενισχυθεί το έργο της κυβέρνησης και των φορέων του δημοσίου, αλλά και της τοπικής αυτοδιοίκησης,

ζ) την παρακολούθηση και την εφαρμογή της ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την διατύπωση εισηγήσεων, προτάσεων και μελετών για ρυθμίσεις που αφορούν στον Τύπο γενικά, στα οπτικοακουστικά και λοιπά μέσα μαζικής ενημέρωσης, στην ψηφιακή τηλεόραση και ψηφιακά μέσα και στην εφαρμογή της νομοθεσίας σε αυτά,

η) την διαφύλαξη των αρχείων της νεότερης και σύγχρονης ιστορίας με έμφαση σε αυτά των μέσων ενημέρωσης,

θ) τη κατά νόμο συμβολή στην εποπτεία του Δημοσίου Διαδικτύου, Ραδιοφωνίας, και Τηλεόρασης,

ι) την εποπτεία του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων-Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων (ΑΠΕ-ΜΠΕ Α.Ε), καθώς και την επικουρία συναφών άρχων και υπηρεσιών,

ια) την προετοιμασία του στρατηγικού σχεδιασμού στα θέματα οπτικοακουστικής πολιτικής για τις προγραμματικές περιόδους ενίσχυσης της χώρας από ευρωπαϊκούς πόρους, στον συντονισμό και παρακολούθηση των διαδικασιών που αφορούν στην οργάνωση και στην χρήση των πόρων των Διαρθρωτικών Ταμείων οπτικοακουστικής πολιτικής και νέων μέσων,

ιβ) την εναρμόνιση της Ελληνικής νομοθεσίας με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες και Διακρατικές Συνθήκες σε θέματα οπτικοακουστικής πολιτικής και μέσων,

ιγ) το σχεδιασμό, ανάπτυξη και αξιοποίηση των αντιστοίχων προς τις αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης  προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την ίδρυση και στήριξη θεσμών που υπηρετούν την πληρέστερη ενημέρωση του ελληνικού λαού,

ιδ) τη συμμετοχή στη συλλογή και αξιοποίηση στοιχείων αναγομένων στον ευρύτερο κύκλο των αρμοδιοτήτων της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης  και ιδίως στα εθνικά, πολιτικά, κοινωνικά, οικονομικά, πολιτιστικά, περιβαλλοντικά κ.λπ. θέματα του ελληνικού χώρου και του ελληνισμού γενικά, καθώς και στα διεθνή θέματα που έχουν σχέση με τη χώρα και τους διεθνείς οργανισμούς που αυτή μετέχει (Ε.Ε., Ο.Α.Σ.Ε, ΟΗΕ, κ.λπ.) και τέλος,

ιε) την επεξεργασία, διαμόρφωση και υλοποίηση προγραμμάτων επικοινωνιακής στρατηγικής για τη χώρα.

Η «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.», είναι εταιρεία η οποία λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος και έχει ως κύρια αποστολή την ανάπτυξη δράσεων και την υποστήριξη των αρμόδιων φορέων για τη βελτίωση της διοικητικής ικανότητας της Δημόσιας Διοίκησης, καθώς και την εκτέλεση και διαχείριση έργων στον τομέα της πληροφορικής, επικοινωνίας και νέων τεχνολογιών για τη Δημόσια Διοίκηση. Η Εταιρεία λειτουργεί με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας του N. 3429/2005 στο πλαίσιο των διατάξεων του N. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α), και του καταστατικού της όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 343/Β/07-02-2020) και εποπτεύεται από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Βασικός σκοπός της Εταιρείας, όπως ορίζεται στην τελευταία τροποποίηση του καταστατικού αυτής (ΦΕΚ 343/Β/07-02-2020), είναι:

α) Η εκτέλεση δράσεων και έργων βελτίωσης της διοικητικής ικανότητας της δημόσιας διοίκησης στο πλαίσιο εφαρμογής οποιουδήποτε επιχειρησιακού προγράμματος, απ’ όπου κι εάν αυτό χρηματοδοτείται (λ.χ. από ενωσιακούς ή/και από εθνικούς πόρους ή/και μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων), και η υποστήριξή της για την εκτέλεση όμοιων δράσεων και έργων με στόχο την ενδυνάμωση της διοικητικής αποτελεσματικότητάς της.

β) Η εκτέλεση έργων στον τομέα της πληροφορικής, της επικοινωνίας και των νέων τεχνολογιών για τη βελτίωση της δημόσιας διοίκησης στο πλαίσιο εφαρμογής των επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ ή άλλων ευρωπαϊκών συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, ή/και εθνικών προγραμμάτων, απ’ όπου κι εάν αυτά χρηματοδοτούνται (λ.χ. από ενωσιακούς ή/και από εθνικούς πόρους ή/και μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων), και η υποστήριξη της δημόσιας διοίκησης για την εκτέλεση σχετικών έργων.

γ) Η υποστήριξη του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης ως βασικός επιτελικός βραχίονας υλοποίησης της στρατηγικής, των έργων και δράσεων του Υπουργείου στο πλαίσιο του Ψηφιακού Μετασχηματισμού της Δημόσιας Διοίκησης της χώρας.

δ) Η υποστήριξη ή/και διαχείριση της λειτουργίας συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνίας της δημόσιας διοίκησης, όπως προβλέπεται ήδη στο ν. 2860/2000 (άρθρο 24 παράγραφος 6γ).

ε) Η ανάληψη της εκτέλεσης πράξεων και ενεργειών τεχνικής υποστήριξης, που χρηματοδοτούνται από επιχειρησιακά προγράμματα του ΕΣΠΑ ή από άλλα συγχρηματοδοτούμενα ευρωπαϊκά προγράμματα, ή/και εθνικά προγράμματα με χρηματοδότηση μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ή/και μέσω του τακτικού προϋπολογισμού.

στ) Η χωρίς αντάλλαγμα υποστήριξη των ενδιάμεσων φορέων διαχείρισης για δράσεις κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, ή/και άλλων συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, ή/και εθνικών προγραμμάτων δράσεων κρατικών ενισχύσεων χρηματοδοτούμενα από κάθε πηγή χρηματοδότησης (λ.χ. ενωσιακή ή/και εθνική) ύστερα από αίτηση του φορέα και υπογραφή σχετικής προγραμματικής συμφωνίας με την εταιρεία.

ζ) Η ανάληψη ως δικαιούχου ή ενδιάμεσου φορέα της υλοποίησης πράξεων σχετικών με Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών που απευθύνονται σε πολίτες ή σε επιχειρήσεις (κρατικές ενισχύσεις) και χρηματοδοτούνται από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα ή/ και εθνικά προγράμματα χρηματοδοτούμενα από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ή/και από κάθε άλλη πηγή.

η) Η ανάληψη της υλοποίησης ενεργειών τεχνικής βοήθειας που χρηματοδοτούνται από επιχειρησιακά προγράμματα του ΕΣΠΑ ή/και από άλλα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα ή/και εθνικά προγράμματα με πηγή χρηματοδότησης ενωσιακούς ή/και εθνικούς πόρους ή/ και μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

θ) Η συστηματική τεκμηρίωση και παρακολούθηση των χαρακτηριστικών, των προβλημάτων και της εξέλιξης της διοικητικής ικανότητας της δημόσιας διοίκησης, την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των προγραμμάτων και δράσεων που αποσκοπούν στη βελτίωση της και τη διευκόλυνση της μεταφοράς και προσαρμογής ξένης εμπειρίας και καλών πρακτικών στο ελληνικό διοικητικό περιβάλλον.

ι) Η συλλογή και επεξεργασία ποιοτικών και ποσοτικών στοιχείων για τα θέματα που σχετίζονται με την πρόοδο της Ελλάδας σε θέματα κοινωνίας της πληροφορίας και ψηφιακής σύγκλισης στους τομείς των τεχνολογιών πληροφορικής και ηλεκτρονικών επικοινωνιών, καθώς και σε άλλους τομείς, η εξέλιξη των οποίων διέπεται από τεχνολογίες πληροφορικής και ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

ια) Η διάχυση βέλτιστων πρακτικών και η συμμετοχή σε διεθνείς οργανισμούς και έργα, που σχετίζονται με τους παραπάνω τομείς, καθώς και η κατάρτιση σχετικών μελετών και προτάσεων προς την πολιτεία και κάθε άλλο ενδιαφερόμενο.

Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Φορέας Κεντρικής Κυβέρνησης) αποτελεί τον Φορέα Χρηματοδότησης του Έργου με αποστολή :

α. Η χάραξη και εφαρμογή εθνικής πολιτικής και η συμμετοχή στη διαμόρφωση κατάλληλου θεσμικού πλαισίου, σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, για την ανάπτυξη επικοινωνιακής και ψηφιακής πολιτικής και τηλεπικοινωνιακών και ταχυδρομικών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, σε συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού, ο συντονισμός του κυβερνητικού έργου στον τομέα αυτό και η παρακολούθηση της υλοποίησης των σχετικών πολιτικών.

β. Η εξειδίκευση και η εφαρμογή εθνικής πολιτικής στην ενημέρωση, τις τηλεπικοινωνίες, τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών και την ηλεκτρονική διακυβέρνηση.

γ. Η χάραξη και εφαρμογή πολιτικών για την ανάπτυξη υποδομών σε εθνικό επίπεδο µε σκοπό την ενίσχυση της προσβασιμότητας στην πληροφόρηση, της εξ απόστασης επικοινωνίας, της επεξεργασίας πληροφοριών που διοχετεύονται µέσω ειδικών σημάτων, την ενδυνάμωση της οικονομίας, την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και την προώθηση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής στους τομείς αρμοδιότητας του Υπουργείου.

δ. Η προαγωγή της ασφάλειας στις τηλεπικοινωνίες, τις ψηφιακές πληροφορίες και στα μέσα μετάδοσης των πληροφοριών.

ε. Η χάραξη κατευθυντηρίων γραμμών της αγοράς των τηλεπικοινωνιών µε έμφαση στον τηλεπικοινωνιακό τερματικό εξοπλισμό, τα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα και τις τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες (κινητή τηλεφωνία και διαδίκτυο) και η ανάληψη νομοθετικών πρωτοβουλιών στον τομέα αυτό σε συνεργασία µε την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ).

στ. Ο συντονισμός των εποπτευομένων φορέων και η εποπτεία των προγραμμάτων δράσης αυτών.

ζ. Η προαγωγή αα) της Κοινωνίας των Πληροφοριών µε έμφαση σε θέματα διαλειτουργικότητας και βέλτιστων πρακτικών στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του δημόσιου τομέα για πολίτες και επιχειρήσεις, ββ) της δημόσιας ενημέρωσης µε έμφαση στην Κυβέρνηση και τους φορείς της, παρέχοντας υπηρεσίες δημοσίου συμβούλου σε θέματα ενημέρωσης, παρακολουθώντας και διατυπώνοντας προτάσεις σχετικά µε την νομοθεσία που αφορά στον τύπο και στον ευρύτερο χώρο των ΜΜΕ, διαμορφώνοντας την πολιτική του κράτους στο χώρο των οπτικοακουστικών μέσων, σύμφωνα και µε τις εξελίξεις της τεχνολογίας και οργανώνοντας συνολικά την επικοινωνία του κράτους στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, γγ) της εθνικής ψηφιακής στρατηγικής (ΕΨΣ) µε έμφαση στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), συµπεριλαµβανοµένης της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και των ευρυζωνικών υποδομών, και στην Ψηφιακή Ενιαία Αγορά, παρακολουθώντας την εφαρμογή και το συντονισμό των Υπουργείων αναφορικά µε τις επιμέρους δράσεις υλοποίησης της ΕΨΣ, διατυπώνοντας σχετικές προτάσεις στα αρμόδια Υπουργεία και φορείς και εκπροσωπώντας διεθνώς την χώρα για θέματα που άπτονται της ΕΨΣ, δδ) της πρόσβασης σε ευρυζωνικά δίκτυα νέας γενιάς.

η. Ο σχεδιασμός έργων του δημόσιου τομέα σε σχέση µε τις ψηφιακές τεχνολογίες και ο ενιαίος τρόπος αντιμετώπισης τους.

θ. Ο συντονισμός των πολιτικών που αφορούν στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση και ο σχεδιασμός των σχετικών έργων.

ι.   Η εκπόνηση πολιτικών ηλεκτρονικής προσβασιμότητας  µε  έμφαση  στην ανεμπόδιστη πρόσβαση στις ψηφιακές υπηρεσίες του δημοσίου.

ια. Η σύνταξη Μνημονίων Συνεργασίας και Συμφωνιών Πλαισίου µε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ), Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΤΕΙ) και Ερευνητικά Κέντρα της χώρας και του εξωτερικού για την προώθηση της ψηφιακής πολιτικής της χώρας, σύμφωνα µε τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις.

Αντικείμενο του Έργου

Το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει τα παρακάτω :

 • Αγορά κι εγκατάσταση κεντρικού εξοπλισμού του Ψηφιακού Κέντρου Ενημέρωσης (εξυπηρετητές εφαρμογών, αποθηκευτικούς χώρους δεδομένων, θέσεις εργασίας χρηστών κλπ).
 • Δημιουργία συστήματος συλλογής, ψηφιακής καταγραφής κι αποδελτίωσης ΜΜΕ (τύπος, ηλεκτρονικά μέσα, τηλεοράσεις, ραδιόφωνα).
 • Δημιουργία πλατφόρμα διαχείρισης χρηστών, περιεχομένου και εφαρμογές διανομής δημοσιότητας στην Κυβέρνηση
 • Δημιουεγία συστήματος συλλογής και ταξινόμησης τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών διαφημίσεων
 • Παροχή υπηρεσιών συλλογής, αξιολόγησης και τεκμηρίωσης περιεχομένου – Παροχή υπηρεσιών αποδελτίωσης Ελλάδος και Εξωτερικού.
 • Παροχή υπηρεσιών δημοσιογραφικής ανάλυσης περιεχομένου.
 • Παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης
 • Παροχή υπηρεσιών δημοσιότητας έργου

Τα αναμενόμενα άμεσα οφέλη του έργου περιλαμβάνουν :

 • τον εκσυγχρονισμό λειτουργίας της Γ.Γ.Ε.Ε.  σε πρότυπο Ψηφιακό Κέντρο.
 • την δημιουργία Εθνικής βάσης δεδομένων Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (Media database) & ανοιχτών πληροφοριών σε ψηφιακά μέσα.
 • την αναβάθμιση της ενημέρωσης των Υπουργείων (γραφεία τύπου Υπουργείων), τα οποία θα λαμβάνουν online υπηρεσίες παρακολούθησης δημοσιότητας και ενημέρωσης (αποδελτίωσης) από την Γ.Γ.Ε.Ε., δράση η οποία αναμένεται να προσφέρει σημαντική εξοικονόμηση πόρων στον κρατικό προϋπολογισμό από υπηρεσίες αποδελτίωσης, ανάλυσης και επικοινωνίας των Φορέων.
 • την δημιουεγία Εθνικής Βάσης Δεδομένων με καταγραφή των διαφημίσεων για καλύτερο έλεγχο και συντονισμό των επικοινωνιακών δράσεων των φορέων του Δημοσίου σύμφωνα με την Νομοθεσία.
 • την αξιοποίηση και έξυπνη προσβασιμότητα στο Αρχείο Ειδήσεων Ηλεκτρονικού Τύπου του Εξωτερικού μέσα από μια Έξυπνη και γρήγορη αναζήτηση πληροφοριών.

Το Σύστημα Συλλογής, Καταγραφής κι Αποδελτίωσης ΜΜΕ, αρχειοθετεί καθημερινά περιεχομένο των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, με τρόπο ταξινομημένο και αναζητήσιμο. Το Σύστημα μπορεί να δέχεται, να αρχειοθετεί και να επεξεργάζεται έντυπα, ψηφιακά και οπτικοακουστικά μέσα. Όλη η διαδικασία γίνεται σε πραγματικό χρόνο (real time) και 24/7 με δυνατότητα αποθήκευσης μεγάλου όγκου ιστορικού αρχείου Μέσων Ενημέρωσης.

Υποσύστημα 1: Υποσύστημα Πανόπτης

Η εφαρμογή «Υποσύστημα Πανόπτης»  είναι η πλατφόρμα παρακολούθησης τηλεοπτικού και ραδιοφωνικού προγράμματος με βάση το οποίο οι χρήστες θα έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιούν αναζητήσεις σε όλο το αρχειοθετημένο ραδιοτηλεοπτικό πρόγραμμα και να παρακολουθούν ζωντανά τις εξελίξεις, διαθέτοντας πληθώρα επιλογών διαχείρισης. Παράλληλα, θα μπορούν να πραγματοποιούν αναζητήσεις με λέξεις κλειδιά στο αρχείο και το σύστημα θα τους επιστρέφει αποτελέσματα τονίζοντας τα σημεία που η λέξη έχει αναφερθεί ή έχει απεικονιστεί σε λεζάντα.
 
Υποσύστημα 2:  Υποσύστημα Αποδελτίωση ΜΜΕ

Η εφαρμογή “Υποσύστημα Αποδελτίωση ΜΜΕ»  αποτελεί επίσης ένα από τα κύρια συστήματα που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της κύριας λύσης. Με το συγκεκριμένο σύστημα γίνεται η διαχείριση όλων των πηγών καθώς επίσης και η διαχείριση όλων των εξειδικευμένων υπηρεσιών αποδελτίωσης.

Υποσύστημα 3:  Υποσύστημα Αποδελτίωση InEditor

 Η εφαρμογή  «Υποσύστημα Αποδελτίωση InEditor» είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα αποδελτίωσης. Το σύστημα αυτό υποστηρίζει το κόψιμο των εντύπων και τον ποιοτικό έλεγχο των προτάσεων του συστήματος σε εφημερίδες και περιοδικά, καθώς επίσης τον ποιοτικό έλεγχο των προτάσεων του συστήματος για τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς.
Η εφαρμογή «Λογισμικό Συλλογής, Αξιολόγησης και Τεκμηρίωσης Περιεχομένου» είναι Διαδικτυακή Υπηρεσία Web-Service, που παράγει ροές δεδομένων (feeds) μέσω των οποίων γίνεται η τροφοδότηση της βάσης με τα υλικό που παράγεται από τον Ανάδοχο, για 18 μήνες, στο πλαίσιο των Υπηρεσιών Συλλογής, Αξιολόγησης και Τεκμηρίωσης Περιεχομένου – Υπηρεσίες Αποδελτίωσης.
 
Το συγκεκριμένο λογισμικό δύναται να λειτουργεί παράλληλα με τα υπόλοιπα συστήματα της συνολικής λύσης.
ο Ψηφιακό Κέντρο Ενημέρωσης διαθέτει την εφαρμογή «Πλατφόρμα διαχείρισης Χρηστών, Περιεχομένου & Εφαρμογές Διανομής δημοσιότητας στην Κυβέρνηση» που περιέχει το υποσύστημα διαχείρισης χρηστών το  «Υποσύστημα Πλατφόρμα Διαχείρισης Χρηστών, Περιεχομένου & Εφαρμογής Διανομής δημοσιότητας στην Κυβέρνηση» και το «Υποσύστημα Πλατφόρμα διαχείρισης Περιεχομένου και Εφαρμογή Διανομής Δημοσιότητας – INIMA».
 
Υποσύστημα 1 : Υποσύστημα Πλατφόρμα Διαχείρισης Χρηστών, Περιεχομένου & Εφαρμογής διανομής δημοσιότητας στην Κυβέρνηση
 
Η εφαρμογή «Υποσύστημα Πλατφόρμα Διαχείρισης Χρηστών, Περιεχομένου & Εφαρμογής Διανομής Δημοσιότητας στην Κυβέρνηση» είναι  το υποσύστημα στο οποίο δημιουργούνται κωδικοί πρόσβασης και μπορούν αυτοί με ασφαλή πρόσβαση και χρήση username/password να εισέρχονται στις υπηρεσίες που ενσωματώνονται στο Υποσύστημα «Πλατφόρμα διαχείρισης περιεχομένου και εφαρμογή διανομής δημοσιότητας – INIMA».

Η εφαρμογή  «Σύστημα Συλλογής και Ταξινόμησης Τηλεοπτικών είναι το σύστημα που βρίσκει και ταξινομεί με αυτόματο τρόπο, το σύνολο των διαφημίσεων στα τηλεοπτικά κανάλια και τους ραδιοφωνικούς σταθμούς. Οργανώνει τα δεδομένα που προκύπτουν από την καταγραφή σε βάση δεδομένων επιτρέποντας έτσι την παραπέρα επεξεργασία τους.

Στο πλαίσιο του έργου λαμβάνονται υπηρεσίες Συλλογής, Αξιολόγησης και Τεκμηρίωσης Περιεχομένου με τις οποίες αρχειοθετείται καθημερινά όλο το υλικό των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, με τρόπο που αυτό θα είναι ταξινομημένο και αναζητήσιμο. Το υλικό αρχειοθετείται στο αντίστοιχο σύστημα που λειτουργεί για τον σκοπό αυτό και μπορεί να δέχεται, να αρχειοθετεί και να επεξεργάζεται έντυπα, ψηφιακά και οπτικοακουστικά μέσα. Τα έντυπα μετατρέπονται σε ψηφιακή μορφή (πχ αρχεία τύπου .pdf) με τα αντίστοιχα αποκόμματα τύπου, οι ιστοσελίδες αποθηκεύονται με εξειδικευμένους crawlers, ενώ για τηλεοράσεις και ραδιόφωνα αποθηκεύεται σε 24ωρη βάση όλο το πρόγραμμα λαμβάνοντας και αποθηκεύοντας το νέο ψηφιακό σήμα.σε ψηφιακούς δίσκους. 

Όλη η διαδικασία γίνεται σε πραγματικό χρόνο (real time) και 24/7 με δυνατότητα αποθήκευσης μεγάλου όγκου ιστορικού αρχείου Μέσων Ενημέρωσης. Επίσης λαμβάνονται υπηρεσίες από εξειδικευμένο προσωπικό μετατροπής όλων των δεδομένων σε κείμενο με την χρήση των τεχνολογιών OCR, προσαρμοσμένα στην Ελληνική γλώσσα. Παρέχονται εξειδικευμένες υποστηρικτικές υπηρεσίες, εφαρμόζοντας διαδικασίες αυτόματης τυποποίησης λέξεων-κλειδιών (keywords) ώστε τα σχετικά υποστηρικτικά συστήματα να διανέμουν τα δεδομένα (data) σε πολλαπλούς χρήστες, ανάλογα με το ενδιαφέρον του κάθε παραλήπτη. Τονίζεται ότι λαμβάνονται επιπρόσθετα υπηρεσίες αποδελτίωσης ηλεκτρονικού τύπου του εξωτερικού. Συγκεκριμένα, υπάρχει η δυνατότητα να αποδελτιώνονται 100 ιστοσελίδες ηλεκτρονικού τύπου περιεχομένου ξένων χωρών. Οι ιστοσελίδες είναι σε γλώσσες με λατινικούς χαρακτήρες ώστε να μπορούν να ενσωματωθούν και να διαλειτουργούν με τις εφαρμογές του Έργου. 

Το έργο υλοποιεί εξειδικευμένη ομάδα υποστήριξης περιεχομένου με την ανάλογη προϋπηρεσία η οποία δουλεύει για την ομαλή λειτουργία του Ψηφιακού Κέντρου Ενημέρωσης και των προσφερόμενων υπηρεσιών.

Η ομάδα αυτή, θα αποτελείται από πέντε (5) άτομα, τα οποία εργάζονται αποκλειστικά για την υλοποίηση του έργου και για διάρκεια 18 α/μ έκαστος.

Skip to content